goldman sachs obligacji

Goldman Sachs Obligacji Plus to interesująca propozycja wśród produktów o relatywnie niskim ryzyku – funduszy dłużnych polskich uniwersalnych. Na ich tle wyróżnia się koncentracją na rynku obligacji skarbowych. Kluczową rolę odgrywają instrumenty krajowe, chociaż dołączane są również zagraniczne, np. Charakterystyczne jest, że to przede wszystkim w zakresie obligacji skarbowych poszukiwana jest stopa zwrotu, a podejmowane tzw. Ryzyko stopy procentowej potrafi być relatywnie wyższe niż u konkurencji.

goldman sachs obligacji

Fundusz charakteryzuje stosunkowo wysokie ryzyko stopy procentowej, czyli ryzyko zmiany cen obligacji wywołanych zmieniającymi się stopami procentowymi. Fundusz inwestuje w krótko- i średnioterminowe dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Pozostała część aktywów może być lokowana w listy zastawne, depozyty, jednostki i tytuły uczestnictwa. Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji to produkt z grupy funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii. Co do zasady jest rozwiązaniem o względnie niskim poziomie ryzyka.

Z kolei w ramach polskich papierów nieskarbowych (historycznie do ok. 50% portfela) stosowane jest ostrożne podejście. Wykorzystywane są bowiem obligacje wyemitowane przez najbardziej wiarygodne podmioty – instytucje rządowe, duże spółki publiczne, banki. Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze https://www.fx770.net/forex-week-in-the-ruck-view-09-grudzien-2019-09-grudzien-2019/ oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Przejawia się on bardziej liberalnym podejściem do ryzyka stopy procentowej, które stanowi kluczowy obszar zarządzania funduszem polskich obligacji skarbowych. Z reguły jest ono nieco wyższe niż u większości rywali – w portfelu funduszu goszczą głównie obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności.

Fundusz powinien sprostać wymaganiom inwestorów, którzy oczekują rywalizacji o wynik. Może przypaść do gustu osobom poszukującym funduszu o relatywnie niskim ryzyku, konsekwentnie wyróżniającym się efektywnością zarządzania. Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Dolar stabilniejszy ponieważ funt szterling nadal osiągał gorsze wyniki które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.

Istotną pozycją w portfelu nieskarbowym są obligacje wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast w przypadku emitentów korporacyjnych cechą wyróżniającą jest niewielka skala zaangażowania w pojedyncze podmioty. Realizuje swój cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland. W związku z tym do 100 % aktywów może inwestować w instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu. Indeks Treasury BondSpot Poland odzwierciedla zmiany wartości polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i różnych terminach wykupu notowanych na rynku BondSpot.

Goldman Sachs Obligacji Plus

Zarządzający posiada bowiem mandat na wykorzystywanie większości dostępnych na rynku możliwości. W zakresie papierów skarbowych, będących filarem portfela, podejmowane może być relatywnie wyższe ryzyko. Walka o stopę zwrotu rozgrywa się również na rynkach zagranicznych, także tych bardziej egzotycznych, w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej.

Aktywa funduszu inwestowane są głównie w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje emitowane, gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ich udział powninien stanowić nie mniej niż 50% wartości aktywów netto funduszu. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Produkt powinien spełnić oczekiwania inwestorów wymagających walki o wynik na rynku obligacji skarbowych. Będzie odpowiedni dla osób, które stronią od bardziej ryzykownych produktów, ale chcą, by ich oszczędności były aktywnie zarządzane.

  1. Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych tam limitów.
  2. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku WIBOR6M+0,1%, ale dopuszczalny jest uznaniowy wybór poszczególnych inwestycji Funduszu.
  3. Kluczową rolę odgrywają instrumenty krajowe, chociaż dołączane są również zagraniczne, np.
  4. Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta.
  5. Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.

Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną () lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).

Przy korzystnej koniunkturze pozytywnie przekłada się to na budowanie przewagi konkurencyjnej, ale też okresowo skutkuje wyższymi wahaniami jednostki. Zarządzający aktywnie poszukuje okazji również na zagranicznych rynkach (historycznie do 15% aktywów netto). W portfelu funduszu epizodycznie można było znaleźć takie obligacje jak węgierskie czy czeskie, a także bardziej „egzotyczne” tematy. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.

White Stone Development ubiega się o 21,5 mln zł z emisji obligacji

Fundusz inwestuje głównie w krótko- i średnioterminowe instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Ekspozycja portfela inwestycyjnego na walutę polską wynosi od 70% do 100% aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 15% do 100% aktywów.

Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie. Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu. Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl. Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.

goldman sachs obligacji

Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej () lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej). Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji. Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.

Katalogi Funduszy

Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych tam limitów. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku WIBOR6M+0,1%, ale dopuszczalny jest uznaniowy wybór poszczególnych inwestycji Funduszu. Fundusz wykorzystuje zmienność na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu) jego portfela inwestycyjnego może być ujemne. Aktywa funduszu są inwestowane głównie w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Polsce. Ekspozycja portfela funduszu na walutę polską wynosi od 70% do 100% aktywów.

Goldman Sachs oferuje detaliczne obligacje w złotym

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane. Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu. Produkt ten jest dedykowany inwestorom, którzy poszukują rozwiązań podejmujących walkę o wynik i akceptują relatywnie wyższe wahania jednostki. Jest to więc produkt dla maksymalistów, którzy chcą wykorzystywać szanse pojawiające się na rynku długu.

Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 85% aktywów. Fundusz nie lokuje aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Fundusz realizuje cel inwestycyjny dążąc do wykorzystania zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu) portfela inwestycyjnego Funduszu może być ujemne. Ekspozycja portfela na polskiego złotego wynosi od 70% do 100% aktywów Funduszu.